ค่าเช่ารถตู้ค่าล่วงเวลาและเงื่อนไข

รถตู้ สำหรับเช่า สุราษฎร์ธานี, รถตู้เช่า สุราษฎร์ธานี รถตู้ สำหรับเช่า สุราษฎร์ธานี, รถตู้เช่า สุราษฎร์ธานี รถตู้ สำหรับเช่า สุราษฎร์ธานี, รถตู้เช่า สุราษฎร์ธานี
1

ระยะเวลาการให้บริการ

รถตู้วันละ 12 ชั่วโมง

ช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

2

หากใช้บริการรถตู้

เกินเวลาดังกล่าว

จะต้องชำระ ค่าล่วงเวลา (Over Time)

ชั่วโมงละ 200 บาท

3

หากเกินเวลา 24.00 น.

จะคิดค่าบริการเพิ่ม 1/2 วัน

หรือเกินเวลา 02.00 น.

จะคิดค่าบริการเพิ่ม 1 วัน

(เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรับงานของวันต่อไปได้)

หมายเหตุ ค่าบริการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ